Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

PIPP RO
PIPP DE
Program de formare
      pshihopedagogică
Conducere
 
Cadre didactice
 
CCOCD
 
Cercetare
 
Secretariat
 
Ştiri şi evenimente
 
Caută

Programe de studiu

Nivelul I

Nivelul I (de iniţiere), acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice.
Programul de studii psihopedagogice de minim 30 de credite corespunzător Nivelului I, oferit studenţilor în mod eşalonat, pe parcursul studiilor de licenţă, se desfăşoară conform planului de învăţământ din Anexa 3a (pentru monospecializare) sau conform planului de învăţământ din Anexa 3b (pentru dublă specializare).

1. Condiţiile de înscriere

La Nivelul I din cadrul Programului de studii psihopedagogice, oferit de DPPD pentru învăţământul de zi, se pot înscrie studenţii înmatriculaţi în anul I – ZI, la oricare dintre facultăţile existente în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Admiterea la programul de studii psihopedagogice se face pe baza susţinerii unui interviu, cu respectarea prevederilor stabilite de Regulamentul DPPD, aprobat de senatul universităţii.

2. Documentele necesare la înscriere

Documentele necesare înscrierii (copie şi original) la cursurile Nivelului I din cadrul DPPD sunt:
- certificat de naştere;
- certificat de căsătorie (dacă este cazul);
- cerere;
- carte de identitate.

3. Taxele de studii

Pentru anul universitar 2009-2010, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, taxa* DPPD pentru Nivelul I licenţă la forma de învăţământ zi este de 400 lei/an.

* Pentru studenţii fără taxă, cursurile DPPD din cadrul Nivelului I sunt gratuite. Studenţii pot beneficia de subvenţia de la bugetul de stat numai pentru numărul de credite corespunzătoare primului nivel de certificare pentru profesia didactică şi pentru un singur parcurs de studiu.

4. Durata programului de studii

Durata Programul de studii psihopedagogice în regim zi (Nivelul I) este de 3 ani. Cursurile şi seminariile oferite de DPPD se desfăşoară în paralel cu Programul de studii universitare de licenţă la care studentul este înmatriculat.

5. Examenul de absolvire

Programul de studii psihopedagogice se finalizează cu examen de absolvire, care constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi, prin parcurgerea programului de studii psihopedagogice.

Examenul de absolvire pentru fiecare dintre cele două niveluri de certificare în profesia didactică se cotează cu 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităţilor didactice din curriculumul programului de studii psihopedagogice.

În cazul în care programul de studii psihopedagogice de 60 de credite este urmat ca un program compact, după absolvirea studiilor universitare, se susţin ambele examene de absolvire, fiecare cotat cu câte 5 credite. Portofoliul didactic conţine următoarele documente:

• 3 proiecte de lecție
• 1 proiect al unității de învățare
• 1 proiect al unei activități extracurriculare
• 1 fișă de caracterizare psihopedagogică a unui elev.

6. Certificatul de absolvire

Absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 30 de credite, corespunzător Nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu.
Certificatele de absolvire a programului de studii psihopedagogice sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă cu situaţia şcolară a absolventului.

Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, se eliberează numai absolvenţilor programului de studii psihopedagogice care au obţinut diploma de licenţă.

Absolvenţii care nu au promovat examenele de finalizare a studiilor universitare pot să primească, la cerere, o adeverinţă, eliberată de universitate/DPPD, în care se va specifica disciplinele promovate.

Absolvenţii studiilor universitare (de licenţă, masterat sau doctorat) care au obţinut Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, pot ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu, constituite din discipline şi activităţi didactice corespunzătoare domeniului studiilor de licenţă absolvite.

 

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2018 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid